Pratylenchus

Other names: No other names found

NCBI Species: 45927


List of pests/diseases

Name
Lesion nematodes of potato