Potato virus Y

Other names: PVY, potato virus Y PVY, potato virus Y PVY-H, potato virus Y, PVY

NCBI Species: 12216


List of pests/diseases

Name
Potato virus Y
Potato Y virus disease of tomato