Potato virus A

Other names: PVA, Potato A potyvirus, potato virus A PVA, potato virus A, PVA

NCBI Species: 12215


List of pests/diseases

Name
Mild Mosaic potato