Spongospora subterranea f. sp. subterranea

Other names: No other names found

NCBI Species: 166267


List of pests/diseases

Name
Potato Mop-Top
Powdery scab